top of page

Toernooireglement

Toernooireglement Amsterdam Open

Artikel 1 SPELREGELS
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel in de officiële Engelse versie, editie 1 januari 2023, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.

Artikel 2 INDELING IN GROEPEN
De spelers worden aan de hand van speelsterkte verdeeld over de volgende groepen:
A-groep: toegankelijk voor spelers met een rating van minimaal 2000,
B-groep: toegankelijk voor spelers met een rating tussen 1700 en 2050,
C-groep: toegankelijk voor spelers met een rating tussen 1400 en 1750,
D-groep: toegankelijk voor spelers met een rating van maximaal 1450.
Bij de bepaling van de in aanmerking te nemen speelsterkte van een speler wordt als rangorde gehanteerd:
de FIDE-rating volgens de ratinglijst d.d. 1 oktober 2023;
de KNSB-rating volgens de ratinglijst d.d. 1 oktober 2023;
de nationale rating, volgens de laatst verschenen ratinglijst.
Spelers van wie geen rating kan worden vastgesteld, worden in de D-groep ingedeeld.
Om bijzondere redenen kan de organisatie spelers in een andere groep indelen.

Artikel 3 SPEELRONDEN
Het aantal speelronden bedraagt 6 voor alle groepen.
Een bye aanvragen, met vergoeding van een 0,5 punt, is twee keer mogelijk in de eerste vier ronden. Dit is enkel geldig als een deelnemer dit tijdig aanvraagt, voor het einde van voorgaande ronde.
Het speeltempo bedraagt per speler 90 minuten, vermeerderd met 30 seconden per zet.

Artikel 4 PARING
De indeling van partijen gebeurt Zwitsers op rating.
De resultaten worden verwerkt voor FIDE-rating en KNSB-rating.

Artikel 5 SPEELSCHEMA
Er worden twee partijen per dag gespeeld. Speeltijden zijn te vinden op de pagina met algemene informatie. De prijsuitreiking volgt na ronde 6.
De verzuimtijd is 30 minuten. Indien een speler meer dan 30 minuten na het geplande aanvangstijdstip van de ronde voor het eerst aan het bord verschijnt dan verliest hij/zij de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Een partij die na 4,5 uur spelen nog niet is afgerond, kan door de wedstrijdleiding ten behoeve van de paring als remise worden beschouwd.

Artikel 6 GEDRAGSREGELS
Tijdens de wedstrijden is het een speler verboden om een mobiele telefoon,
smartwatch en/of andere elektronische communicatiemiddelen bij zich te dragen. Een
overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij, tenzij de arbiter anders beslist. Een dergelijk apparaat, mits uitgeschakeld, mag wel opgeborgen worden in jas of tas of op de speeltafel gelegd worden.
In het spelersgebied is voor toeschouwers het gebruik van mobiele telefoon,
smartwatch en/of andere elektronische communicatiemiddelen niet toegestaan.
Onder spelersgebied wordt verstaan de voor de spelers en het publiek toegankelijke ruimtes in de speelzaal, toiletten, kantine, alsmede de door de wedstrijdleiding aangewezen rookruimtes buiten het gebouw met een straal van ca. 10 meter vanaf de uitgang naar die rookruimte.

Artikel 7 EINDSTAND
Bij de bepaling van de eindstand wordt de volgende rangorde gehanteerd:
de score,
onderling resultaat (indien van toepassing),

Weerstandspunten,
Sonneborn-Berger,
loting.
Tijdens de eerste ronde wordt het volledige prijzenfonds bekend gemaakt, inclusief
ratingprijzen.
Bij gelijk eindigen op punten worden de geldprijzen gedeeld. Een speler die voor
meer geldprijzen in aanmerking komt, krijgt alleen die prijs waar het hoogste bedrag
bij hoort.
Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 10 euro,
dan valt/vallen er spelers af op grond van artikel 9.1, totdat het bedrag per speler
minimaal 10 euro wordt. Voor bedragen boven de 100 euro wordt het prijzengeld
niet contant uitgeleverd maar overgemaakt.
Niet opgehaald prijzengeld of prijzengeld waarover geen afspraak is gemaakt hoe te
betalen, vervalt een uur na einde van de prijsuitreiking.

Artikel 8 SANCTIES
Onverminderd mogelijke sancties op grond van de FIDE-Regels kan een speler die handelt in strijd met dit reglement of die zich misdraagt, door de wedstrijdleiding, na overleg met de organisatie, worden uitgesloten van het toernooi als de ernst van de overtreding(en) of de misdraging(en) die uitsluiting rechtvaardigt.

Artikel 9 BEROEP
Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk.
Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding binnen een half uur na het einde van de betrokken partij of na de gepleegde of bekendgemaakte feiten.
Een beroep wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Deze bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die door de organisatie worden benoemd.
Een lid van de Commissie van Beroep dat direct of indirect belang heeft bij een beroepskwestie, wordt voor de behandeling van het beroep vervangen door een reservelid. Of een lid zo’n belang heeft, wordt bepaald door de hoofdarbiter of diens plaatsvervanger.
De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.

Artikel 10 SLOTBEPALING
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

bottom of page